Fr. Mariasusai Arokiaraj

Fr. Madasseril John

Fr. Pushpanathan Rajadevan

Fr. Savariannan Susai

Fr. Antonyraj Victor

Fr. Irudayaraj Mariadoss

Fr. Barnabass John

Mr. Albert